اجرای مشترک ترانه شاد شمالی توسط عموپورنگ و پدربزرگ در محله گل و بلبل 2