بحران پیری در ایراناین فیلم را خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است.