بدون تعارف با خداداد عزیزی، وقتی غزال تیزپای فوتبال ایران، از اظهارات خود درباره کم سوادی و قلیان کشی فوتبالیستها در مقابل دوربین 20 و 30 و حمید امامی و علی رضوانی دفاع میکنه...