رضا صادقی با انتشار این ویدئو در صفحه اش نوشت: 'آدینه هـمه جانانم به خیر و ارامش و ارزوى قلبى من لبخندتونه .. اجراى صحنه ایى ' یادگارى ' که با همصدایى شما جانان ماندنى شد'