آیا رابطه جنسی نفعی هم برای بدن دارد؟ پاسخ به این پرسش در بیان دکتر ناصر رضایی پور متخصص طب ایرانی در برنامه حریم مهرورزی شبکه آموزش سیما .