تزیین پاپ کورن به شکل آدم برفی توسط خانم جلیلی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه