این ویدیو را حتما ببینید و از زمین تا جهان های دیگر یا وسعت بینهایت کائنات سفر کنید و بدانیم که ما چقدر ناچیز هستیم!