قسمت چهارم از کارتون زیبا و خاطره انگیز سفرهای میتی کومان این داستان : مسابقه ی قایق رانی . . . ادامه ی توضیحات : مردم برای می تی کومون احترام ویژه ای قائل بودند و او را حامی و مدافع حقوق خود می پنداشتند و متخلفان به شدت از او حساب می بردند. . . .