گزارش مستند از محل ادعایی کشف گنج در فاروق- دوربین صدا وسیما با یک تیم باستانشناسی برای بررسی مکان کشف گنج فاروق همراه میشه و...