کبد از لحاظ ساختار و عملکرد یک ارگان مهم در بدن است. کبد از 2 منبع تغذیه می شود: 1)از طریق سیاهرگ 2)از طریق شریان // خون سیاهرگ و شریان مخلوط شده و وارد لوبول ها می شود که واحدهای ساختاری کبد هستند. صفرا محصولی است که از کبد ترشح شده و در کیسه صفرا ذخیره می شود. تصفیه خون و تولید صفرا در بخش های ساختاری و عملکردی کبد یا لوبولها رخ می دهد. ////////////////////// PARSITEB.COM ////////////////////