قسمت بیست و چهارم کارتون دیدنی پهلوانان این قسمت : دختر حاکم