به مناسبت یکم دسامبر، روز جهانی ایدز حقایقى در مورد HIV در ایران بشنویم و با هم از انتشار این بیمارى جلوگیرى كنیم