میلیون ها نفر زائر رضوی در حالی در مشهد حضور یافته اند که مردم در مسیر زائران پیاده از آن ها پذیرایی می کنند.