جگر سالم در گاو به رنگ قهوه ای تیره و در بز و گوسفند مایل به قرمز است ...