آموزش سرهمی آستین دار نوزاد توسط خانم مددی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان