آموزش دوخت رومیزی نمدی توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان