دراین ویدیو نحوه گذاشتن باتری در قلب توضیح داده شده است