انیمیشن مگامایند(ابرذهن) نامزد دریافت ۶ جایزه از جشنواره انی (Annie) سال ۲۰۱۰