صادق زیبا کلام هنگام ورود به دانشگاه آزاد مشهد برای مناظره با رسایی، در مواجهه با پرچم اسرائیل و آمریکا که روی زمین قرار گرفته بود حرکت عجیبی انجام داد.