در جریان یک جشنوارۀ گاوبازی، یک مرد به دلیل حملۀ گاوی خشمگین از روی پل سقوط کرد. کاربران شبکه های اجتماعی ویدویی از این حادثه منتشر کرده اند.