اجرای رپ به صورت پخش زنده در یک برنامه تلویزیونی را می بینید.