دو حرکت عمه ما حضرت زینب سلام الله انجام داد یک حرکت حرکت اسارت بود به کوفه و شام او روشنگری ها و اون بیانات و یکی حرکت انجام زیارت اربعین بود ...