فیلمی ببینید از صداهای ماندگار انقلاب بر در و دیوار شهر.