بخشی از مجموعه طنز دیرین دیرین را باموضوع اهمیت ورزش دانش آموزان مشاهده می کنید.