انیمیشن تهیه شده توسط دانشجویان علوم پزشکی وارستگان ترجمه، صداگذاری و تدوین گردیده است.