نوکرتم رقیه خاتون شاهرگمم می دم براتون/ دلم الان سمت دمشقه درست کنار کفتراتون ... سینه زنی شوربا نوای جواد مقدم در شب سوم محرم 1395