گریه مجری شبکه «المیادین» برای قربانیان جنایت عربستان در صنعااین فیلم بدون ترجمه فارسی است.