مختار ثقفی، پس از رهایی از زندان و در راه قیام بزرگ برای قصاص اشقیاء کربلا همت گمارد .