گپ و گفت بدون تعارف با حاج منصور ارضی /از دستمزد میلیونی مداح ها و حجره وی در بازار پارچه فروشها و سرطان دخترش تا مجوزهای خاص حاج منصور برای زدن حرفهای تند سیاسی و دستور یک مقام عالی!