در این ویدئو دختر بچه خیلی بامزه ای را می بینید که عاشق ماست و نعناع است.