با استفاده از کاغذ و یا مقواهای رنگی میتوانید قابهای زیبا بسازی و خاطرات خودتان را زنده نگه دارید.