فیلمی از نظام جمع جالب دختران چینی را مشاهده می‌کنید.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.