همکاری جناب خان و رضا صادقی در خواندن یک موسیقی زیبای جنوبی در خندوانه