هل من مبارز یا ایها الناس میره به میدون شاگرد عباس/ سبط المصطفی ابن المجتبی یا حسن حسن تپش قلب من/ یادم نمیره بابام وقت شهادتینش/ میگفت میون بستر حرفی رو با حسینش/ لا یوم کیومک اباعبدالله ... سینه زنی سنگین با نوای محمدرضا طاهری (شب ششم محرم 1394 - هیئت مکتب الزهرا تهران)