آموزش دوخت پیژامه مردانه توسط خانم مردانی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.