استاد بهرام پور مفسر قرآن می گوید : قرآن کریم در باب موضوع عفت، بسیار حساس و جزئی نگر است چرا که بسیاری از مشکلات دنیا، درصد بالایی از آن ها از روابط ناسالم بین زن و مرد، خودنمایی ها و تبرج ها می باشد.