در بیشتر موارد قرآن کریم به شکل کلی سخن می گوید اما عجیب است که همین کتاب الهی نسبت به عفت زنان، رابطه زن و مرد، نوع چگونگی کلام و لحن سخن و ... بسیار جزئی شده؛ به طوری که در آیه ای می فرماید: با عشوه و ناز صحبت نکنید ... توضیحات استاد بهرام پور مفسر قرآن کریم