چهاردهمین قسمت از طنز دیش و میش، باید و نباید بی بی سی برای ملت ایران