آموزش یک مدل کیف بدون دوخت توسط خانم رزمنده در بخش هنری برنامه طعم زندگی از شبکه خوزستان