سلفی و امضا گرفتن هواداران از سه نامزد بهترین بازیکن فصل اروپا