آموزش آشپزی کوبیده مرغ توسط آقای نمازی در بخش آشپزی برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما