رجزخوانی یکی از لات های بزرگ تهران برای وهابیت داعش و آل سعود در کنار امین فرزانه از لات های قدیمی تهران