روش نگهداری و قلمه زدن گیاه پتوس در بخش گیاهان آپارتمانی در برنامه خانواده و زندگی از شبکه مازندران