این جمله از فرط تکرار کلیشه شده است،اول از سیگار شروع شد ودر آخر ... معتادان تقریبا با این جمله آغاز میکنند اما انتهای هر جمله ایشان تباهی است