ادامه آموزش دوخت لباس مبل توسط خانم سماواتی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان