آموزش هنری، رومیزی با مهره های گندمی طرح ستاره، در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه دنا