آموزش دوخت در چرم دوزی توسط خانم قهرمانی در بخش هنری برنامه ائویمیز از شبکه ارومیه .