مستند «آندره مالرو و تمدن ایران در موزه لوور» با سخنرانی مالرو در رابطه با فرهنگ و تمدّن ایران به عنوان گفتار متن و تصاویری از موزه های متعدد ایران با...