آموزش دوخت چهل تکه با مربع دورنگ توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.