آموزش دوخت روبالشی توسط خانم حسین آبادی در بخش هنری برنامه خانه مهربانی شبکه زاگرس کرمانشاه